De Big Airbag is terug. En wacht, er is nog meer nieuws! Ontdek het hier ⋙

De Big Airbag is terug. En wacht, er is nog meer nieuws! Ontdek het hier ⋙

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTTAINMENT CENTER DE UITHOF B.V.

ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: iedere door De Uithof aangeboden activiteit, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, gebruik van de schaatsbaan (al of niet in abonnementsvorm), (ijs)karten, skiën, snowboarden, lasergamen, schaatslessen, skilessen en alle overige activiteiten van De Uithof;
 2. Annulering: de door de Klant aan De Uithof gedane mededeling dat van een Activiteit geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de door De Uithof aan de Klant gedane mededeling dat een Activiteit geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden;
 3. Arrangement: een Overeenkomst met de strekking dat de Klant een combinatie van verschillende, in groepsverband uit te voeren Activiteiten afneemt tegen een vooraf bepaalde prijs;
 4. Bagage: kleding en overige voorwerpen die tijdens het verblijf zijn opgeborgen in een afgesloten (kluis) van De Uithof;
 5. Cadeaukaart: een door De Uithof uitgegeven waardebon waarmee tot de daarop vermelde waarde voor een Activiteit kan worden betaald;
 6. Complex: de grond, het Parcours, de gebouwen en installaties die in gebruik of in beheer zijn bij De Uithof;
 7. De Uithof: Sporttainment Center de Uithof B.V., gevestigd te (2544 NL) Den Haag aan het adres Jaap Edenweg 10, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27292524.
 8. Huisregels: de inhoud van de in deze Voorwaarden opgenomen huisreglementen;
 9. Klant: iedere bezoeker van de Uithof, afnemer van een Activiteit van De Uithof en/of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op andere wijze met De Uithof een Overeenkomst aangaat;
 10. Kortingsbon: een door De Uithof uitgegeven waardebon die aanspraak geeft op korting op de prijs van een Activiteit;
 11. Materiaal: het materiaal dat nodig is om aaneen Activiteit deel te nemen, waaronder (beschermende) kleding, helm, ski’s, snowboard, snowboots, skistokken en dergelijke;
 12. Offerte: een door De Uithof aan de Klant uitgebracht voorstel voor het aangaan van een Overeenkomst;
 13. Ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van uitwendig geweld, waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat. In geen geval wordt als ongeval wordt aangemerkt enige vorm van hernia;
 14. Overeenkomst: een tussen De Uithof en de Klant gesloten overeenkomst op grond waarvan De Uithof een Activiteit levert;
 15. Parcours: het asfaltcircuit, de ijsbaan en/of de skibaan van De Uithof;
 16. Sportmateriaal: kleding en sportuitrusting (al of niet gehuurd) die verzekerde die tijdens het beoefenen van een Activiteit op De Uithof aan het lichaam draagt;
 17. Sportverzekering: de door tussenkomst van De Uithof door de Klant bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten verzekering zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden;
 18. Verzekerde: degene die door het betalen van de premie de Sportverzekering heeft afgesloten, hetgeen moet blijken uit de kassabon;
 19. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van De Uithof;
 20. Voucher: een door een derde partij, niet zijnde De Uithof, uitgegeven waardebon waarmee tot de daarop vermelde waarde voor een Activiteit kan worden betaald;
 21. Vrijkaart: een door De Uithof uitgegeven waardebon die aanspraak geeft op de daarop omschreven Activiteit.

 

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst, toepasselijkheid Voorwaarden

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een aanbod van De Uithof aanvaardt of, indien dat niet uitdrukkelijk geschiedt, op het moment dat de Klant aan een Activiteit deelneemt.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of mondelinge toezeggingen door De Uithof, binden De Uithof slechts indien en voor zover dat door De Uithof schriftelijk is bevestigd.
 3. Zolang een Offerte niet heeft geleid tot een Overeenkomst is De Uithof vrij de Offerte in te trekken of te wijzigen.
 4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die wordt aangegaan met De Uithof, iedere Offerte en/of andersoortig aanbod van De Uithof.
 5. De toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het aangaan van een Overeenkomst, door het betreden van het Complex en/of door het deelnemen aan een Activiteit.
 6. Deze Voorwaarden liggen ter inzage bij De Uithof en de Kamer van Koophandel te Den Haag. Deze Voorwaarden zijn voorts gepubliceerd op www.deuithof.nl en aldaar te downloaden en worden op verzoek van de Klant zullen kosteloos verstrekt of toegezonden.
 7. De toepasselijkheid van eventuele eigen (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien de Overeenkomst strekt tot levering van een Activiteit die niet door de Uithof zelf maar door een andere partij wordt geleverd, zoals de activiteiten van Evorsa, De Klimmuur, Fit For Free en Ooms Schaatssport komt de Overeenkomst uitsluitend tot stand met de partij die de Activiteit levert. In dat geval is De Uithof bij deze Overeenkomst geen partij en niet aansprakelijk voor de verplichtingen die daaruit jegens de Klant voortvloeien
 9. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Prijs en betalingsvoorwaarden

 1. Alle door De Uithof gehanteerde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Alle door De Uithof gehanteerde tarieven gelden per persoon en zijn exclusief de kosten voor het gebruik van Materiaal, tenzij anders vermeld.
 3. Tenzij anders overeengekomen, dient de prijs van een Activiteit vooraf te worden betaald aan de kassa van De Uithof.
 4. De Uithof is gerechtigd om van de Klant vooraf een aanbetaling te verlangen van 75% van de overeengekomen prijs.
 5. Kortings- en reclameacties kunnen niet worden gecombineerd.
 6. Een Arrangement kan niet worden betaald met een Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher of Vrijkaart.
 7. Indien ter zake van een Arrangement een gereduceerd tarief is overeengekomen, kan De Uithof aan de toepasselijkheid van dat tarief voorwaarden verbinden, waaronder een minimum aantal Klanten dat aan het Arrangement deelneemt. Indien bij de afname van het Arrangement aan deze voorwaarde(n) niet wordt voldaan, gelden de normale tarieven.
 8. Indien ter zake van een Arrangement een gereduceerd tarief is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs voor alle Klanten in één keer bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien de deelnemende Klanten individueel wensen te betalen, geldt het normale tarief.

 

Artikel 4 – Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher en Vrijkaart

 1. Een Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher en Vrijkaart zijn alleen aan te wenden bij De Uithof, niet bij de overige in het Complex aanwezige ondernemingen die van De Uithof geen deel uitmaken.
 2. Een Kortingsbon, Voucher en Vrijkaart kunnen niet in geld worden ingewisseld en dienen in één keer te worden besteed. De eventueel na inwisseling resterende waarde van een Kortingsbon, Voucher of Vrijkaart, wordt door De Uithof niet uitgekeerd en komt te vervallen. Een Cadeaukaart mag wel meerdere malen besteed worden tot de waarde van de Cadeaukaart op is.
 3. De geldigheid van een Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher en Waardebon vervalt na verloop van de daarop vermelde datum of periode.
 4. De beoordeling van de geldigheid van een door een derde uitgegeven Voucher is aan De Uithof. De Uithof staat voor de geldigheid daarvan niet in.
 5. Het is niet toegestaan een Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher of Vrijkaart op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, te bewerken en/of te wijzigen. In een dergelijk geval is De Uithof gerechtigd de betreffende bon/kaart ongeldig te verklaren en in te nemen.

Artikel 5 – Annulering en wijziging van een Overeenkomst

 1. Bij Annulering door de Klant is de Klant aan De Uithof de volgende vergoeding verschuldigd:
  a. bij annulering meer dan veertien dagen voor de overeengekomen datum waarop de Activiteit zou worden afgenomen: geen vergoeding;
  b. bij annulering tussen veertien en zeven dagen voor de overeengekomen datum waarop de Activiteit zou worden afgenomen: 25% van de overeengekomen prijs;
  c. bij annulering tussen zeven en vijf dagen voor de overeengekomen datum waarop de Activiteit zou worden afgenomen: 75% van de overeengekomen prijs;
  d. bij annulering minder dan vijf dagen voor de overeengekomen datum waarop de Activiteit zou worden afgenomen: 100% van de overeengekomen prijs.
 2. bij Annulering van een Arrangement waarbij horecadiensten zijn inbegrepen, wordt op de hiervoor in lid 1 bedoelde prijs de prijs van de horecadiensten in mindering gebracht, tenzij De Uithof ten behoeve van deze horecadiensten reeds inkopen heeft gedaan of anderszins kosten heeft gemaakt die zij niet op de dag waarop de Activiteiten aanvankelijk zouden plaatsvinden, kan inzetten of compenseren.
 3. Voor zover de capaciteit van De Uithof dat toelaat, mag de Klant tot uiterlijk één dag voor de geplande Activiteit het aantal deelnemers van de Activiteiten verhogen, tegen bijbetaling van de daarmee corresponderende prijs. Na voormelde termijn is De Uithof gerechtigd om in een dergelijk geval aanvullende kosten in rekening te brengen.
 4. De Uithof is gerechtigd om een overeengekomen Activiteit eenzijdig te wijzigen. Voor zover de wijziging niet wezenlijk van aard is, heeft de Klant geen recht op aanpassing van de prijs.
 5. De Uithof is gerechtigd tot Annulering van een Overeenkomst. De Klant is dan ontslagen van haar betalingsverplichting en ontvangt een eventueel reeds verrichte aanbetaling retour. De Uithof is voor eventuele (gevolg)schade van De Klant als gevolg van deze Annulering niet aansprakelijk.
 6. De Uithof is gerechtigd de openingstijden van het Complex te wijzigen, zonder dat dit leidt tot het recht op aanpassing en/of restitutie van entree-, abonnements- en/of lidmaatschapsgelden.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant dient zich voor aanvang van een Activiteit ervan te vergewissen of zij over de daarvoor vereiste fysieke conditie beschikt. Eventuele twijfel daarover dient de Klant vooraf bij De Uithof kenbaar te maken.
 2. Indien de Klant naar de redelijke beoordeling van De Uithof niet beschikt over de vereiste fysieke kenmerken, zoals lichaamslengte, lichaamsgewicht en/of de vaardigheden om aan een Activiteit deel te nemen, is De Uithof gerechtigd om de Klant van deelname uit te sluiten.
 3. Indien tussen De Uithof en de Klant een tijdstip is overeengekomen waarop de Activiteit aanvangt, dient de Klant, tenzij anders overeengekomen, zich ten minste dertig minuten voor dat tijdstip te melden bij de balie van De Uithof. Indien de Klant hieraan niet voldoet, is De Uithof gerechtigd om de Activiteit geen doorgang te laten vinden, zonder dat dit de Klant van haar betalingsverplichting ontslaat.
 4. De Klant dient te handelen conform de Huisregels van De Uithof en te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van De Uithof op te volgen. Indien de Klant hieraan niet voldoet, is De Uithof gerechtigd de Klant van deelname uit te sluiten en van het Complex te verwijderen.
 5. Indien de Klant een tekortkoming constateert in de nakoming van de Overeenkomst dient zij dat onmiddellijk te melden bij het personeel van De Uithof teneinde De Uithof in staat te stellen de klacht ter plaatse op te lossen. Indien de Klant hieraan niet voldoet, leidt dat tot verval van de rechten die de wet aan een tekortkoming verbindt.

Artikel 7 – Horeca

 1. Op alle door De Uithof geleverde horecadiensten zijn de van tijd tot tijd geldende Uniforme Voorwaarden Horeca (verder: ‘UVH’) van toepassing, voor zover daarvan in deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De UVH zijn gepubliceerd op www.khn.nl en aldaar te downloaden. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.

Artikel 8 – Sportverzekering

 1. De onder de Sportverzekering gedekte rubrieken en bedragen zijn:
  a. overlijden: € 15.000,00
  b. blijvende invaliditeit: € 50.000,00
  c. sportmateriaal en bagage: € 1.000,00
 2. De voormelde rubrieken en uitkeringsbedragen gelden per bezoek aan De Uithof.
 3. De Sportverzekering is geldig op de datum van de kassabon vanaf het moment dat Verzekerde het complex de Uithof betreedt tot het moment dat Verzekerde het complex de Uithof weer verlaat.
 4. Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat er dekking is voor:
  a. beschadiging van Sportmateriaal, voor zover dit tijdens het beoefenen van een Activiteit is gebeurd;
  b. diefstal van Bagage uit de afgesloten ruimte;
  c. een Ongeval voor zover dit tijdens het beoefenen van een Activiteit is gebeurd.
 5. Geen uitkering wordt verleend als Verzekerde een onware opgave doet of nalatig is in het vervullen van enige krachtens de Sportverzekering op hem rustende verplichting. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering.
 6. Verzekerde is verplicht:
  a originele (bewijs)stukken over te leggen;
  b. bij breuk of beschadiging van Sportmateriaal de restanten te bewaren tot na de schadeafhandeling;
  c. iedere schade, diefstal of Ongeval direct te melden aan de kassa van De Uithof;
  d. uiterlijk binnen één (1) maand na het voorval het volledig ingevuld en ondertekende schadeaangifteformulier aan de verzekeringsmaatschappij toe te zenden, inclusief de kassabon waaruit blijkt dat de verzekeringspremie is betaald.
 7. Recht op uitkering bestaat alleen voor Verzekerde. Als er sprake is van overlijden van Verzekerde bestaat er ook uitkering voor de natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam optreden.
 8. Ingeval van blijvende functionele invaliditeit van Verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt uitkering verleend op basis van een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag, welke percentage gelijk is aan de graad van blijvende invaliditeit zonder rekening te houden met beroep of hobby van Verzekerde.
 9. In geval van overlijden van Verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een Ongeval wordt het voor overlijden verzekerd bedrag uitgekeerd.
 10. Tot maximaal het verzekerd bedrag als hiervoor in lid 1 genoemd wordt uitkering verleend voor schade aan skimateriaal en Bagage. In geval van herstelbare beschadiging wordt uitkering verleend op basis van de herstelkosten; in geval van onherstelbare beschadiging of diefstal wordt uitkering verleend op basis van dagwaarde.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Het betreden van het Complex en deelname aan een Activiteit vindt plaats op eigen risico. De Klant dient zich adequaat tegen dit risico te verzekeren.
 2. Aansprakelijkheid van De Uithof voor indirecte- c.q. gevolgschade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend bedrijfsschade en winstderving, is uitgesloten.
 3. De Uithof is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en/of de Huisregels en/of instructies van het personeel van De Uithof en/of het verkeerd gebruiken van Materiaal en/of de met het oog daarop verstrekte instructies en aanwijzingen.
 4. De Uithof is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van al of niet in bewaring gegeven eigendommen van de Klant.
 5. De Uithof is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opspattend water en/of ijs dan wel vochtschade aan eigendommen van de Klant.
 6. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van De Uithof in ieder geval, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van De Uithof, beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van De Uithof of, indien er geen dekking is onder een aansprakelijkheidsverzekering, tot de prijs die met de Overeenkomst gemoeid is.
 7. Voormelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van De Uithof en eventuele door De Uithof ingeschakelde derden.
 8. Een door of namens De Uithof betaalde schadevergoeding treedt in de plaats van het recht om nakoming te verlangen.
 9. Als de Klant bij De Uithof, haar personeel, andere Klanten en/of derden schade veroorzaakt door doen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en/of de Huisregels en/of instructies van het personeel van De Uithof en/of het verkeerd gebruiken van Materiaal en/of de met het oog daarop verstrekte instructies en aanwijzingen, is de Klant voor die schade aansprakelijk.
 10. Indien de Klant Materiaal of andere eigendommen van De Uithof beschadigt en/of niet tijdig inlevert, is zij voor de schade die De Uithof daardoor lijdt, aansprakelijk.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is De Uithof gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zonder tot enige (terug)betaling en/of schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. In dat geval wordt de overeengekomen Activiteit in overleg met de Klant verplaatst naar een moment waarop De Uithof weer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Indien de overmachtssituatie langer dan veertien dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen. In een dergelijk geval is De Uithof jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die daardoor zou kunnen worden veroorzaakt. De reeds verrichte (aan)betaling wordt door De Uithof omgezet in een Kortingsbon of Waardebon van gelijke waarde, welke bon dient te worden besteed binnen zes maanden na de datum waarop De Uithof feitelijk weer in staat is de Activiteit aan te bieden.
 3. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een Activiteit die wordt aangeboden krachtens (al of niet doorlopend) abonnement of jaarkaart, zal in geval van een overmachtssituatie de looptijd daarvan kosteloos worden verlengd met een periode die gelijk is aan de periode dat de overmachtssituatie heeft geduurd. In een dergelijk geval is De Uithof jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die daardoor zou kunnen worden veroorzaakt.
 4. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door De Uithof verhinderen en die niet aan De Uithof zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: een epidemie en/of pandemie (zoals het Coronavirus) en/of overheidsmaatregelen in verband daarmee, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in De Uithof als bij derden van wie De Uithof de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

 

Artikel 11 – Privacy

 1. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt De Uithof persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant. De Uithof verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Zij voldoet daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving daaraan stelt. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op de website van De Uithof.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Uithof en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Op de rechtsverhouding tussen De Uithof en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Voor zover de wet niet anders bepaalt, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen De Uithof en de Klant bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in Den Haag.

 

DE HUISREGELS

Algemene huisregels

 1. De Klant dient te allen tijde de bebording op het Complex en de aanwijzingen van het personeel van De Uithof op te volgen.
 2. Op het Complex dienen minderjarigen onder begeleiding van een meerderjarige te zijn.
 3. Roken is uitsluitend toegestaan op de daartoe aangewezen plaats(en).
 4. Het nuttigen van consumpties op het Parcours is niet toegestaan, maar uitsluitend in alle horecagelegenheden binnen De Uithof.
 5. Deelname aan een Activiteit onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan.
 6. De aanwezigheid van wapens, het plegen van fysiek of verbaal geweld dan wel ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.
 7. Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van honden, mits aangelijnd.
 8. Op het parkeerterrein dient de Wegenverkeerswet te worden nageleefd. Eventuele aanwijzingen van het personeel van De Uithof dienen te worden opgevolgd.
 9. Het maken van foto’s of filmopnames is uitsluitend toegestaan voor zover dit is bestemd voor eigen gebruik. In alle overige gevallen is toestemming van de directie van De Uithof vereist.

 

Huisregels karten

 1. De Klant dient de veiligheid van zichzelf en anderen in acht te nemen en aanwijzingen van het personeel van De Uithof te allen tijde op te volgen.
 2. Minderjarigen hebben slechts toegang tot de kartbaan onder begeleiding van een meerderjarige.
 3. Toeschouwers mogen de kartbaan niet betreden.
 4. Klanten dienen alle schriftelijke en/of mondelinge baanvoorschriften en/of overige aanwijzingen van het personeel van De Uithof te allen tijde op te volgen. De betekenis van de daarbij te gebruiken vlaggen en/of andere optische signalen is als volgt:
  a. gele vlag en/of zwaailicht: rustig rijden, niet inhalen;
  b. blauwe vlag: de betreffende Klant dient de achter hem rijdende Klant(en) te laten passeren;
  c. rode vlag: elke Klant dient direct te stoppen op de aangewezen plaats;
  d. finish vlag: elke Klant dient in een rustig tempo naar de pitstraat te rijden en daar tot stilstand te komen.
 5. Het is de Klant niet toegestaan om;
  a. de karts zonder helm en/of geschikte kleding en/of deugdelijk schoeisel te berijden;
  b. de karts zonder balaclava en/of handschoenen te berijden, welk Materiaal tegen vergoeding verkrijgbaar is bij De Uithof;
  c. op de kartbaan te roken of open vuur te maken;
  d. de baan in tegengestelde richting te berijden;
  e. anderen in gevaar te brengen;
  f. de karts roekeloos te berijden dan wel te beschadigen;
  g. de karts anders dan op aanwijzing van het personeel van De Uithof te verlaten en/of op de baan achter laten.

 

Huisregels sneeuwbaan

 1. De Klant dient de veiligheid van zichzelf en anderen in acht te nemen en aanwijzingen van het personeel van De Uithof te allen tijde op te volgen.
 2. Minderjarigen hebben slechts toegang tot de skibaan onder begeleiding van een meerderjarige.
 3. Het is niet toegestaan om op de skibaan stil te staan en/of de skibaan op andere wijze zonder noodzaak te blokkeren.
 4. Inhalen is slechts toegestaan voor zover daarbij anderen niet in gevaar worden gebracht en/of gehinderd.
 5. Het te voet beklimmen of afdalen van de skibaan is alleen toegestaan aan de zijkant van de baan.
 6. Op de skibaan is het verplicht om skischoenen of snowboots te dragen.
 7. Het dragen van handschoenen op de skibaan is verplicht.
 8. Het dragen van een helm op de skibaan is verplicht voor Klanten van zestien jaar of jonger.
 9. Klanten wordt geadviseerd om op de skibaan warme kleding te dragen.
 10. Tassen en/of andere losse voorwerpen zijn op de skibaan niet toegestaan.
 11. Zonder toestemming van De Uithof is het niet toegestaan om op de skibaan op bedrijfs- of beroepsmatige wijze anderen les te geven.